Photos from Drama “The White Castle”

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Photos from Drama “The White Castle” – 10/03/2022

Peng Guan Ying Studio posts new photos from drama “The White Castle“.

Sending a caring reminder from the boss: Taking a short-term rest is for having a better start. Hope that everyone will take precautions during the holidays and have fun! A bonus set of photos of Dr. Wang (Peng Guan Ying) at work is included.

• Source:  Weibo @彭冠英工作室 (Peng Guan Ying Studio, 10/03/2022


Vietnamese Translation:

❄  Hình trong phim “Lâu Đài Trắng” – 03/10/2022

Phòng làm việc Bành Quán Anh đăng hình trong phim “Lâu Đài Trắng“.

Gửi lời nhắc nhở thân thương từ boss: Kỳ nghỉ ngắn ngủi là để có một sự xuất phát tốt hơn. Hy vọng rằng mọi người giữ gìn trong kỳ nghỉ và chơi đùa vui vẻ! Quà tặng kèm theo là bộ hình của Bác sĩ Vương (Bành Quán Anh) trong lúc làm việc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *