Peng Guan Ying Posts About Drama “Unexpected Falling” – 11/28/2022

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying Posts Photos for Drama Unexpected Falling – 11/27/2022
There are plenty of vests.
In the video, the names “Gao Jun, Tan Shen, Tan Si Tiao” flash one by one across the screen. In addition, there’s also another name “Xu You Ning” since that was our idol’s back when the character Xu You Ning appeared in episode 1.

🎥  Watch Drama “Unexpected Falling” playlist (English subtitles) on YouTube
•  Source:  Weibo @彭冠英, 11/28/2022 at 16:53 (CST)


Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh đăng về phim “Không Hẹn Mà Đến” – 28/11/2022
Áo vest thật không thiếu.

Trong video, các dòng chữ lần lượt hiện trên màn hình là tên “Cao Tuấn, Đàm Thâm, Đàm Tứ Điều”. Ngoài ra, còn có thêm 1 cái tên là “Hứa Du Ninh” bởi vì đấy là sau lưng của thần tượng chúng mình khi nhân vật Hứa Du Ninh xuất hiện trong tập 1 của phim.

🎥 Link xem phim “Không Hẹn Mà Đến trên Youtube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *