Peng Guan Ying posts Weibo – 12/30/2022

Bấm vào để xem tiếng Việt


Peng Guan Ying posts Weibo – 12/30/2022
New friend…
[握手]
# 2022 Clearing inventory contest#
1 day countdown to New Year’s Eve…
Wishing everyone a wonderful time.
What are your plans for tomorrow?​​​​
Get ready to welcome 2023!

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh cập nhật Weibo – 30/12/2022
Bạn mới…
[握手]
# 2022 Cuộc thi thanh lý hàng tồn#
Đếm ngược 1 ngày đến đêm giao thừa…
Chúc các bạn chơi vui vẻ!
Kế hoạch của bạn cho ngày mai là gì?
Chuẩn bị chào đón 2023!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *