Peng Guan Ying Studio | Weibo Update – Birthday Wish – 02/18/2024

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying Studio | Weibo Update – Birthday Wish – 02/18/2024
Exactly at midnight on his birthday, Peng Guan Ying Studio posted to wish him a happy birthday.
#Peng Guan Ying 02.18 Happy Birthday#
The years go by without fear of wind and waves.
Take advantage of the momentum and set off with high spirits!

Vietnamese Translation:

❄  Phòng làm việc Bành Quán Anh | Cập nhật Weibo – Chúc mừng sinh nhật – 18/02/2024
Vào đúng nửa đêm sinh nhật của anh, phòng làm việc Bành Quán Anh đăng bài chúc sinh nhật.
#Bành Quán Anh – Chúc mừng sinh nhật 18.02#
Năm tháng trôi qua, không sợ sóng gió!
Thừa thế tiến lên và bắt đầu hành trình với tinh thần hăng hái!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *