Peng Guan Ying and Studio | New Photos – 06/27/2024

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying and Studio | New Photos – 06/27/2024

Our idol posted a new video today.

Come and we talk!  [来]

He also posted a video on Douyin.
Calling the new Guo Dong to come!
After that, Peng Guan Ying Studio posted the new set of photos.
Be yourself without being restrained.
{Today it is a rebellious style which is different from usual. How does everyone feel about his style in this new photo set?}
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh và Phòng làm việc | Bộ ảnh mới – 23/06/2024

Thần tượng chúng mình đăng lên video mới hôm nay.

Đến đây chúng ta nói chuyện nào!
Anh cũng đăng thêm video trên Douyin.
Kêu gọi Quốc Đống đổi mới đến đây!
Sau đó, phòng làm việc đăng lên bộ ảnh.
Hãy là chính mình mà không bị bó buộc.
{Hôm nay là phong cách nổi loạn rất khác mọi khi. Cả nhà cảm nhận ra sao về bộ ảnh này?}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *