Peng Guan Ying Posts New Photos on Mid-Autumn Festival – 09/21/2021

Bấm vào để xem tiếng Việt

 Peng Guan Ying Posts New Photos on Mid-Autumn Festival – 09/21/2021

Enjoy the bright moon together!
Happy Mid-Autumn Festival! 🎑
#Spending the Mid-Autumn Festival with you#


Vietnamese Translation:

  Hình mới của Bành Quán Anh vào ngày lễ Trung thu – 21/09/2021

Cùng nhau ngắm trăng sáng…
Tết Trung thu vui vẻ!🎑
#Trải qua Tết Trung thu cùng bạn#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *