Peng Guan Ying Updates About Character in Drama “Two Conjectures About Marriage”

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Peng Guan Ying Updates About Character in Drama “Two Conjectures About Marriage” – 02/19/2022
#Yang Zi Shan and Peng Guan Ying share views on new drama character’s spouse selection criteria#
The matter of marriage can either be big or small.
Yang Zheng cannot understand such complicated feelings.
It’s better to leave it to big data analytics to determine the reliability a little bit!
Yang Zheng’s Plan for 30+ Phase:
Name: Yang Zheng
Age: 30+
Occupation: Programmer for a company
 • Relationship plan: Find her who “passed the marriage test” through a dating interview
 • Spouse selection requirements: The attractiveness value is not higher than 6 points, and the marriage and love matching degree is more than 85%, and having a job but not too busy is a priority
 • Children planning: The sooner the better, I can be busy a little and let my wife at home to have kids.
 • Real estate purchase: When the female side wants to follow the AA system with me (All Average system marriage, referring to husband and wife paying equal expenses), then write her name.
 • Parents living arrangement: Wherever my mother wants to live
 • Career goal: To be promoted to director within a year, keep healthy
Notes: Starting from 02/21, come to Youku network to see how Yang Zheng completes the plan for 30+ phase.
Weibo @婚姻的两种猜想 (Drama “Two Conjectures About Marriage”, 02/18/2022

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh cập nhật tin về nhân vật trong phim “Ngã Rẽ Hôn Nhân” – 19/02/2022
#Dương Tử San và Bành Quán Anh chia sẻ quan điểm lựa chọn đối tượng của nhân vật trong phim mới#
Hôn nhân có thể là việc lớn hoặc nhỏ.
Dương Tranh không thể hiểu được cảm tình phức tạp như vậy.
Vẫn là nên để cho tập dữ liệu lớn phán đoán độ hợp lý một chút.
Kế hoạch giai đoạn 30+ của Dương Tranh:
Tên: Dương Tranh
Tuổi: 30+
Nghề nghiệp: Lập trình viên của công ty
 • Kế hoạch quan hệ tình cảm: Tìm cô ấy qua cuộc phỏng vấn hẹn hò thông qua chương trình “vượt qua thử thách hôn nhân”
 • Yêu cầu lựa chọn vợ: Ngoại hình không quá 6 điểm, và mức độ phù hợp hôn nhân và tình yêu trên 85%; ưu tiên có việc làm nhưng không quá bận rộn
 • Lập kế hoạch sinh con: Càng sớm càng tốt, tôi có thể bận rộn một chút để vợ ở nhà với con cái
 • Mua bất động sản: Người phụ nữ muốn theo chế độ AA cùng tôi (vợ chồng chia đều chi phí) thì viết tên cô ấy, đứng tên chung
 • Sắp đặt chỗ ở cho bố mẹ: Tùy theo ý mẹ tôi muốn trọ ở đâu
 • Mục tiêu nghề nghiệp: Thăng chức giám đốc trong vòng một năm, giữ gìn sức khỏe
Lưu ý: Từ ngày 21 tháng 2, hãy theo dõi nền tảng Youku để xem Dương Tranh hoàn thành kế hoạch giai đoạn 30+ như thế nào.

One comment

 1. 彭冠英
  2月19日 11:02
  —————
  #杨子姗彭冠英晒新剧角色择偶观#
  婚姻这事可大可小
  杨争可不懂这么复杂的感情
  还是交给大数据来判断靠谱一点!
  #婚姻的两种猜想定档0221#

  —————

  杨争30+阶段计划

  姓名:杨争
  年龄:30+
  职业:某公司程序员

  – 感情计划:通过相亲找到 “通过婚恋测试” 的她

  – 择偶要求:颜值不高于6分,婚恋匹配度85%以上,
  有工作但不太忙的优先考虑

  – 生育计划:越快越好,我可以忙一点让老婆在家带孩子

  – 房产购置:女方要跟我AA,写她名字

  – 父母安置:我妈想住哪住哪

  – 事业目标:一年内升至总监,保持健康

  NOTES:2月21日起,来优酷看杨争如何完成30+阶段计划

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *