Peng Guan Ying Posts New Character Poster for Drama “Two Conjectures About Marriage”

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Peng Guan Ying Posts New Character Poster for Drama “Two Conjectures About Marriage” – 02/20/2022
Writing code is serious.
Speed-dating marriage is also serious.
From 02/21, remember to watch carefully on Hunan TV and Youku.

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh đăng hình mới cho phim “Ngã Rẽ Hôn Nhân” – 20/02/2022

Viết code là nghiêm túc.
Kết hôn cấp tốc cũng là nghiêm túc.
Từ ngày 21 tháng 2, nhớ xem thật kỹ trên đài TV Hồ Nam và Youku.

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *