Drama “Two Conjectures About Marriage” Finale

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Drama “Two Conjectures About Marriage” Finale – 03/14/2022

#”Two Conjectures About Marriage” dream-like poster#
Life is like a reverse journey, and both you and I are passersby. Marriage is like a dreamland, and it has long been blurred and lost. It ends tonight, so let’s go to the final ending together!

• Source:  Weibo @婚姻的两种猜想, 03/14/2022


Vietnamese Translation:

❄  Kết cuộc phim “Ngã Rẽ Hôn Nhân” – 14/03/2022

#Poster như mơ của phim “Ngã Rẽ Hôn Nhân“#
Cuộc đời như một hành trình ngược, tôi và bạn đều là kẻ qua đường. Hôn nhân như cõi mộng, và từ lâu đã trở nên mơ hồ và bị lạc lối. Đêm nay kết thúc, chúng ta cùng nhau đi đến đoạn kết cuối cùng nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *