Photo from Drama “Two Conjectures About Marriage”

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Photo from Drama “Two Conjectures About Marriage” – 03/14/2022

#Ending is included in the background music#
Zheng is divorced.
Zheng goes through self-reflection.

The caption in the picture comes comes from the lyrics of the song named “Later” (后来) which says: “Later, I finally learned how to love, but I have lost you.”
• Source: Weibo @彭冠英工作室 (Peng Guan Ying Studio), 03/14/2022


Vietnamese Translation:

❄  Hình trong phim “Ngã Rẽ Hôn Nhân” – 14/03/2022

# Kết cuộc đi kèm với bài nhạc nền#
Tranh ly hôn
Tranh tự kiểm điểm

Dòng chữ ghi trên hình là lời trong bài hát “Sau này”: “Sau này, tôi cuối cùng cũng học được cách yêu, nhưng đã đánh mất em.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *