Photos from Drama “Thin Ice”

Bấm vào để xem tiếng Việt

 

  Photos from Drama “Thin Ice” – 04/2/2022

The drama page for “Thin Ice” posted new photo stills today.

Deep spring, thin ice, holding umbrella to talk together…
Dark tides, espionage sea, sincere feelings are hard to tell.
Peng Guan Ying, Chen Yu Qi,
Grain Rain has arrived, there will be time to meet.
#Photo stills of Peng Guan Ying and Chen Yu Qi with a sense of Grain Rain atmosphere#​

Our idol shares the beautiful photos posted by the drama page “Thin Ice“.

Today’s Grain Rain. The spring is deep, the rain is thin. Let’s take a look at Chen Qian.

Sources:
Weibo @彭冠英, 04/20/2022 at 10:14 (CST)
Weibo @@薄冰官微 (“Thin Ice”), 04/20/2022


Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Băng Mỏng” – 20/04/2022

Trang phim “Băng Mỏng” đăng lên hình mới hôm nay.

Xuân sâu thẳm, mưa mỏng, cầm dù cùng trò chuyện.
Sóng ngầm, điệp hải, tình cảm chân thành khó nói.
Bành Quán Anh, Trần Ngọc Kỳ
Cốc Vũ đến rồi, có lúc tương phùng.
#Ảnh tĩnh của Bành Quán Anh và Trần Ngọc Kỳ mang cảm xúc của bầu không khí Cốc Vũ#

Thần tượng chúng mình cũng vừa chia sẻ lại hình ảnh thật đẹp do trang phim “Băng Mỏng” tung ra hôm nay.

Hôm nay là tiết Cốc Vũ. Xuân sâu thẳm, mưa mỏng, hãy ngắm xem Trần Thiển.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *