Video for Starbox Magazine Photo Shoot

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Video for Starbox Magazine Photo Shoot – 04/10/2022

Life only comes around once, but an actor’s life can have countless chapters, and they can coexist harmoniously in one body. Acting is an art of practice, and Peng Guan Ying performs and interprets with his best efforts in every attempt.

• Source: Weibo @STARBOX人物, 04/10/2022


Vietnamese Translation:

❄  Video quay buổi chụp ảnh cho tạp chí Starbox – 10/04/2022

Đời người chỉ có một lần, nhưng cuộc đời của một diễn viên có thể có vô số chương, và chúng cùng tồn tại một cách hài hòa trong cùng một thân thể. Biểu diễn là nghệ thuật thực tiễn, và Bành Quán Anh mỗi một lần đều cố gắng diễn giải với hết sức mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *