Peng Guan Ying’s Photos for “Men’s Uno”

Bấm vào để xem tiếng Việt

 

  Peng Guan Ying’s Photos for “Men’s Uno” – 04/27/2022

Like holding a bowl of water level, it should be handled impartially, without bias, toward those close and distant or those near and far away.
For Peng Guan Ying, who has played many different types of characters, each character is like the actor’s “child”, and some of the character’s traits will also remain within himself.
In the May issue of “Men’s Uno Fashion”, Peng Guan Ying reveals his fashionable and lively outer appearance, as well as his inner freshness and richness.

Acting is like Peng Guan Ying’s favorite hobby of bike riding, attempting and challenging each role, visiting each route, with every journey being an unknown joy.

• Source: Weibo @风度mensuno (Men’s Uno Fashion), 04/27/2022


Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh Bành Quán Anh cho Men’s Uno – 27/04/2022

Không có sự khác biệt giữa gần xa hay lạ thân, vì nước trong một chén đều bằng phẳng (ý là xử lý sự việc công bằng). Đối với Bành Quán Anh, đã đóng qua nhiều dạng vai khác nhau, mỗi vai diễn đều giống như “đứa con” của diễn viên, và một vài tính cách của nhân vật cũng sẽ lưu tồn lại trong “bản thân” của anh ấy.
Trong ấn bản tháng 5 của “Men’s Uno”,Bành Quán Anh thể hiện vẻ bên ngoài thời thượng sinh động, cùng với sự tươi sáng, phong phú bên trong.
Diễn xuất giống như tuyến đường đạp xe đạp, môn mà Bành Quán Anh yêu thích, thử sức và thử thách từng nhân vật, thăm dò từng tuyến đường, và mỗi lần xuất phát đều chứa niềm vui chưa từng biết đến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *