New Photo from Drama “Thin Ice”

Bấm vào để xem tiếng Việt

  New Photo from Drama “Thin Ice” – 05/18/2022

#TV drama “Thin Ice” full lineup official announcement#
#Thin Ice character high-quality photo stills#
Born in troubled times, even if fate is like an ant (being powerless), there are still people whose heart yearns for light!

Peng Guan Ying, Yukee Chen Yu Qi, Fu Da Long, Gao Han Yu, Chen Xiao Yun, Wang Jin Song, Wu Yue, Dong Jie, Yao An Lian

Waiting to develop into exquisite and true, unnamed heroes. Only the country and faith cannot be let down.
# 2022 Hunan Satellite TV Mango TV drama list#

Our idol also shares the post.

“Chen Qian is already in position, in espionage danger, and treading on ice to advance secretly.”

Sources:


Vietnamese Translation:

❄  Hình phim “Băng Mỏng” – 18/05/2022

#Thông báo chính thức về dàn diễn viên của phim “Băng Mỏng”#
#Hình chất lượng của nhân vật phim “Băng Mỏng” #

Sinh ra trong loạn thế, dù rằng số phận như con kiến,
nhưng vẫn còn có những người tim hướng về ánh sáng.

Bành Quán Anh, Trần Ngọc Kỳ, Phú Đại Long, Cao Hãn Vũ, Trần Tiểu Vân, Vương Kính Tùng, Ngô Việt, Đổng Khiết, Diêu An Liêm

Chờ đợi rèn luyện ra các anh hùng vô danh vi diệu và chân thực, chỉ có đất nước và niềm tin là không thể phụ lòng.
# 2022 Danh sách phim truyền hình đài Hồ Nam Mango TV#

Thần tượng chúng mình cũng chia sẻ lại bài đăng.

“Trần Thiển đã vào vị trí, điệp hải nguy hiểm, cùng tôi đạp bước trên băng để ngầm tiến bước.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *