Peng Guan Ying Updates Weibo

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Peng Guan Ying Updates Weibo – 07/13/2022

#I photographed the moon#
This moon 🌙
can be reached or not…
#The biggest full moon of 2022 is coming# ​​​​


Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh cập nhật Weibo – 13/07/2022

#Tôi đã chụp ảnh mặt trăng#

Vầng trăng này 🌙
với tới hay không…

#Trăng tròn lớn nhất 2022 sắp đến#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *