New Photo from Drama “The White Castle”

Bấm vào để xem tiếng Việt

  New Photo from Drama “The White Castle” – 08/04/2022

The loved one leans on summer colors, pillowing on lotus fragrance on the drifting boat.
Wishing that everyone has a beauty by your side! Happy Qixi (Double Seventh) Festival [爱你]!


Vietnamese Translation:

❄  Hình mới phim “Lâu Đài Trắng” – 04/08/2022

Người ấy tựa vào sắc mùa hạ, gối đầu thơm ngát hương sen trên thuyền trôi.
Chúc mọi người đều có giai nhân bên cạnh. Chúc Thất Tịch vui vẻ [爱你]!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *