Peng Guan Ying Updates Weibo

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Peng Guan Ying Updates Weibo – 09/08/2022
#I’m supporting from afar# Protect the children’s dreams as we go on a journey. @Cherished Dream Foundation allows children to take a trip to Nanchang and start the revolutionary research study. Listen to the stories of veterans, absorb the revolutionary strength, and let the revolutionary gene be passed on from generation to generation. I am Peng Guan Ying, calling for loving care from afar, and I invite you to witness the children’s dream-chasing journey together and to help children in underdeveloped educational areas to see the world from afar! #Public Benefits Festival#

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh đăng Weibo – 08/09/2022

#Tôi hỗ trợ từ xa# Bảo hộ giấc mơ của trẻ em, chúng ta cùng đi trên con đường này.
“@Tổ chức hoạt động công ích Chân Ái Mộng” tạo cơ hội cho các em đến Nam Xương và bắt đầu chuyến đi nghiên cứu về cách mạng đỏ. Lắng nghe câu chuyện của các cựu chiến binh, tìm hiểu sức mạnh của cách mạng đỏ, và để gen màu đỏ (cách mạng) được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tôi là Bành Quán Anh, từ xa kêu gọi lòng yêu thương, mời các bạn cùng nhau chứng kiến ​​hành trình theo đuổi ước mơ của các trẻ em và trợ giúp trẻ em ở những khu vực với nền giáo dục kém phát triển hơn có thể nhìn thế giới từ nơi xa.
#Lễ hội công ích xã hội#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *