Peng Guan Ying Studio Posts Photos from from Drama “Unexpected Falling”

Bấm vào để xem tiếng Việt
  Peng Guan Ying Studio Posts Photos from from Drama “Unexpected Falling” – 11/05/2022
Lawyer Gao Jun (Peng Guan Ying), it is just as expected of you. The studio can’t keep up with this brain circuit. Do you all understand?
The bounty hunter is playing cards and setting up the game step by step.
Whether it’s true or fake, the good show has just started. Let’s see how “Gao Jun” (Peng Guan Jing) counters every move when encountering tricky moves.
The bounty hunter is playing cards and setting up the game step by step.
Whether it’s true or fake, the good show has just started. Let’s see how “Gao Jun” (Peng Guan Jing) counters every move when encountering tricky moves.

🎥  Watch Drama “Unexpected Falling” playlist (English subtitles) on YouTube

Sources:  Weibo @彭冠英工作室 (Peng Guan Ying Studio), 11/04/2022 and 11/05/2022


Vietnamese Translation:

❄  Phòng làm việc Bành Quán Anh đăng hình phim “Không Hẹn Mà Đến” – 05/11/2022
Luật sư Cao Tuấn (Bành Quán Anh), không thẹn là anh.
Phòng làm việc không thể theo kịp mạch não này, các bạn có hiểu không?
Thợ săn tiền thưởng đang chơi bài và sắp đặt cuộc từng bước.
Là thật hay giả, phim hay chỉ vừa bắt đầu. Hãy xem “Cao Tuấn” (Bành Quán Anh) làm thế nào để gặp chiêu thì xuất chiêu.

🎥 Link xem phim “Không Hẹn Mà Đến trên Youtube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *