Photos from Drama “Unexpected Falling” – 11/06/2022

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Photos from Drama “Unexpected Falling” – 11/06/2022
The latest photos have been released, so please collect them quickly!
New character relationships and the identify behind the curtain have been revealed, but the purpose behind it still seems to be thousands of loose ends and complicated things. All of this is intertwined with the secret left by Xu You Ning.
Let’s pay attention to Youku as the drama is broadcast exclusively on the whole network. See you there!

🎥 Watch Drama “Unexpected Falling” playlist with English subtitles on YouTube

Sources:
• Weibo @电视剧不期而至 (Drama “Unexpected Falling”), 11/05/2022 and 11/06/2022


Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Không Hẹn Mà Đến” – 06/11/2022
Ảnh tĩnh mới nhất đã được phát ra, hãy nhanh chóng đón nhận!
Mối quan hệ nhân vật mới và thân phận sau bức màn đã được tiết lộ, nhưng mục đích đằng sau dường như vẫn là trăm nghìn đầu mối. Tất cả những điều này đan xen với rắc rối phức tạp của bí ẩn do Hứa Du Ninh đã để lại.
Hãy theo dõi trên Youku và xem phim phát sóng độc quyền trên toàn mạng. Hẹn gặp các bạn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *