Peng Guan Ying Posts Photos from from Drama “Unexpected Falling” – 11/07/2022

Bấm vào để xem tiếng Việt
  Peng Guan Ying Posts Photos from from Drama “Unexpected Falling” – 11/07/2022
Brother with eyeglasses will use the routine trick by laying the cards on the table (coming clean)…
Not wearing any costumes (not pretending) and showing 8 pack abs, not lacking any piece…

🎥  Watch Drama “Unexpected Falling” playlist (English subtitles) on YouTube

•   Source:  Weibo @彭冠英, 11/07/2022 at 19:03 (CST)


Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh đăng hình phim “Không Hẹn Mà Đến” – 07/11/2022
Anh trai đeo mắt kính sẽ dùng chiêu trò cũ và ngả bài ra (bày rõ ra hết)…
Không dựa vào hóa trang vẫn có cơ bụng tám múi, không thiếu khối nào…

🎥 Link xem phim “Không Hẹn Mà Đến trên Youtube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *