Peng Guan Ying and Studio Post Photos from “Unexpected Falling” Promotional Event

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying and Studio Post Photos from “Unexpected Falling” Promotional Event – 11/10/2022

Peng Guan Ying Studio posts photos from the promotional event for drama “Unexpected Falling“.

Today is also a day of working hard to promote the drama.

Our idol also posts new photos from the event.

Promotional committee member relies on everyone in order to get off work.

🎥  Watch Drama “Unexpected Falling” playlist (English subtitles) on YouTube

Sources:
•  Weibo @彭冠英, 11/10/2022 at 18:48 (CST)
•  Weibo @彭冠英工作室 (Peng Guan Ying Studio), 11/10/2022
•  Weibo @电视剧不期而至, 11/08/2022
•  Weibo @新浪电视 (Sina TV), 11/10/2022


Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh và Phòng làm việc đăng hình buổi quảng bá phim “Không Hẹn Mà Đến” – 10/11/2022

Phòng làm việc Bành Quán Anh đăng hình của buổi quảng bá phim “Không Hẹn Mà Đến“.

Hôm nay cũng là một ngày nỗ lực tuyên truyền phim.

Thần tượng chúng mình cũng đăng hình của sự kiện.

Thành viên tuyên truyền được tan giờ làm nhờ vào mọi người.

🎥 Link xem phim “Không Hẹn Mà Đến trên Youtube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *