Peng Guan Ying Studio Posts Photo from Drama “Unexpected Falling” – 11/18/2022

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Peng Guan Ying Studio Posts Photo from Drama “Unexpected Falling” – 11/18/2022

[音乐][音乐]  “I will remember the promise I made to myself.”

🎥 Watch Drama “Unexpected Falling” playlist with English subtitles on YouTube

• Source: Weibo @彭冠英工作室 (Peng Guan Ying Studio), 11/18/2022


Vietnamese Translation:

❄  Phòng làm việc Bành Quán Anh đăng hình phim “Không Hẹn Mà Đến” – 18/11/2022

[音乐][音乐] “Tôi sẽ ghi nhớ lời ước hẹn với chính mình.”

🎥 Link xem phim “Không Hẹn Mà Đến” trên YouTube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *