Peng Guan Ying Studio Posts Photo from Drama “Unexpected Falling” – 11/19/2022

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Peng Guan Ying Studio Posts Photo from Drama “Unexpected Falling” – 11/19/2022

“Gao Jun” seems to be slowly becoming different. 🤔 Not sure though, so let’s watch it tonight at 18:00 (CST)!

🎥 Watch Drama “Unexpected Falling” playlist with English subtitles on YouTube

• Source: Weibo @彭冠英工作室 (Peng Guan Ying Studio), 11/19/2022


Vietnamese Translation:

❄  Phòng làm việc Bành Quán Anh đăng hình phim “Không Hẹn Mà Đến” – 19/11/2022

“Cao Tuấn” dường như đang dần trở nên khác đi. 🤔 Không chắc lắm, nên phải xem lúc 6 giờ tối nay.

🎥 Link xem phim “Không Hẹn Mà Đến” trên YouTube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *