Photos from Drama “Unexpected Falling” – 11/26/2022

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Photos from Drama “Unexpected Falling” – 11/26/2022
Today’s new photo stills are here. These scenes have not appeared as of episode 29. Let’s get ready to meet the character Tan Shen!
The drama is exclusively broadcast on Youku at 6 o’clock tonight.

🎥 Watch Drama “Unexpected Falling” playlist with English subtitles on YouTube

•  Source:  Weibo @电视剧不期而至 (Drama “Unexpected Falling“, 11/26/2022


Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Không Hẹn Mà Đến” – 26/11/2022
Ảnh tĩnh của hôm nay đã đến. Hiện tại các phân cảnh này vẫn chưa xuất hiện trước tập 29. Hãy chuẩn bị gặp gỡ nhân vật Đàm Thâm!
Phim được phát sóng độc quyền trên Youku vào lúc 6 giờ tối nay.

🎥 Link xem phim “Không Hẹn Mà Đến” trên YouTube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *