Peng Guan Ying Studio Posts Photo from Drama “Unexpected Falling” – 11/29/2022

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Peng Guan Ying Studio Posts Photo from Drama “Unexpected Falling” – 11/29/2022

Our studio staff is here to deliver HD photos of Brother Si Tiao (Peng Guan Ying). Do you miss Gao Jun who wears glasses?

🎥 Watch Drama “Unexpected Falling” playlist with English subtitles on YouTube

• Source: Weibo @彭冠英工作室 (Peng Guan Ying Studio), 11/29/2022


Vietnamese Translation:

❄  Phòng làm việc Bành Quán Anh đăng hình phim “Không Hẹn Mà Đến” – 29/11/2022

Nhân viên phòng làm việc đến đây phát tặng các tấm ảnh HD của Tứ Điều Ca (Bành Quán Anh). Các bạn có nhớ đến Cao Tuấn với cặp kính không?

🎥 Link xem phim “Không Hẹn Mà Đến” trên YouTube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *