Photos from Drama “Unexpected Falling” – 12/15 and 12/16/2022

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Photos from Drama “Unexpected Falling” – 12/15 – 12/16/2022
We can continue to collect new photos. The drama team is posting new photos daily as the drama is still being broadcast.

🎥 Watch Drama “Unexpected Falling” playlist with English subtitles on YouTube

•  Source:  Weibo @电视剧不期而至 (Drama “Unexpected Falling“, 12/15/2022 and 12/16/2022


Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Không Hẹn Mà Đến” – 15/12 – 16/12/2022
Tiếp tục sưu tập hình mới… Đoàn phim vẫn đăng hình đều đặn mỗi ngày vì phim vẫn đang phát sóng.

🎥 Link xem phim “Không Hẹn Mà Đến” trên YouTube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *