Peng Guan Ying Posts Photos from “Hello, Saturday” Show

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying Posts Photos from “Hello, Saturday” Show – 12/17/2022
Hello, Saturday!
#What happened recently that made you feel lucky#

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh đăng hình chương trình “Xin Chào Thứ 7” – 17/12/2022
Xin chào thứ 7!
# Gần đây có chuyện gì khiến bạn cảm thấy may mắn #

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *