Photos from drama “Love Heals” – 02/11/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Photos from drama “Love Heals” – 02/11/2023
The best adhesive Ning Xiang has arrived. Dad (Ning Zhi Qian played by Peng Guan Ying) and Mom (Ruan Liu Zheng played by Wang Chu Ran), let’s be together soon!
Peng Guan Ying Studio also posted some more photos of Peng Guan Ying from the drama.

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” – 11/02/2023
Chất keo dính tốt nhất, Ninh Tưởng đã đến rồi đây. Bố (Ninh Chí Khiêm do Bành Quán Anh thủ diễn) và mẹ (Nguyễn Lưu Tranh do Vương Sở Nhiên thủ diễn), hãy mau ở cùng bên nhau nhé!
Phòng làm việc Bành Quán Anh cũng đăng thêm hình ảnh trong phim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *