Updated schedule for drama “Love Heals” – 02/20/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Updated schedule for drama “Love Heals” –  02/20/2023
From February 23rd, members will be updated with 2 episodes every Thursday to Saturday at 18:00, and non-members will be updated with 1 episode from Friday to Tuesday. Remember to keep paying attention to Tencent Video. Ning Zhi Qian (Peng Guan Ying) and Ruan Liu Zheng (Wang Chu Ran) are waiting for you.
• Source: Weibo @电视剧听说你喜欢我 (Drama “Love Heals”), 02/20/2023

Vietnamese Translation:

❄  Thay đổi lịch phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” – 20/02/2023
Từ ngày 23 tháng 2, các thành viên VIP sẽ được cập nhật 2 tập từ Thứ 5 đến Thứ 7 hàng tuần vào lúc 18:00, và những thành viên thường sẽ được cập nhật 1 tập từ Thứ 6 đến Thứ 3. Hãy nhớ tiếp tục chú ý đến Tencent Video. Ninh Chí Khiêm (Bành Quán Anh) và Nguyễn Lưu Tranh (Vương Sở Nhiên) đang đợi bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *