Peng Guan Ying posts photos for drama “Love Heals” – 02/19/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Peng Guan Ying posts photos for drama “Love Heals” – 02/19/2023
Ning Zhi Qian (Peng Guan Ying)’s idea of romance is wanting you to develop in a career together, focusing on practical issues.

Vietnamese Translation:

❄  Phòng làm việc đăng hình phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” – 19/02/2023
Sự lãng mạn đối với Ninh Chí Khiêm (Bành Quán Anh) chính là muốn bạn cùng nhau phát triển sự nghiệp, tập trung vào việc thực dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *