Special ending and bonus scene for drama “Love Heals”

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Special ending and bonus scene for drama “Love Heals” – 03/05/2023
The story can end, but love doesn’t.
“I heard that you have a crush on me?
Coincidentally, me too!”
P.S. Our strong point is listening to advice. The surprise Easter egg (bonus scene) is being dropped. Has anyone found out yet? Go see quickly if you haven’t seen it!
This time, let me protect you! Ning Zhi Qian (Peng Guan Ying) and Ruan Liu Zheng (Wang Chu Ran) embrace each other tightly and listen to each other’s heartbeats, which are the most reassuring existence. (Is there anyone who hasn’t discovered the carefully prepared little surprise? Click to see the finale, and check out the super sweet Easter egg/bonus feature.)
(Ning Zhi Qian): I know another secret about you.
(Ruan Liu Zheng): What is it?
(Ning Zhi Qian): I heard you have a crush on me.
(Ruan Liu Zheng): Ning Zhi Qian!
(Ning Zhi Qian):
Ruan Liu Zheng!
I swear in the name of the 136 trillion tons of seawater in front of me that I will never leave you again.
• Sources: Weibo @电视剧听说你喜欢我 (Drama “Love Heals”), 03/05/2023 – 1, 2

Vietnamese Translation:

❄  Kết cuộc và phân cảnh đặc biệt cho phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” – 05/03/2023
Câu chuyện có thể kết thúc, nhưng tình yêu thì không.
“Nghe nói em thích tôi?
Thật trùng hợp, tôi cũng vậy!”
PS: Ưu điểm lớn nhất của phim chúng mình là nghe lời khuyên. Trứng Phục sinh bất ngờ rơi xuống, có người nào phát hiện không? Nếu chưa xem thì hãy mau đi xem!
Lần này, hãy để anh bảo vệ em! Ninh Chí Khiêm (Bành Quán Anh) và Nguyễn Lưu Tranh (Vương Sở Nhiên) ôm nhau thật chặt và lắng nghe nhịp tim của nhau, đó là sự tồn tại yên tâm nhất. (Có ai vẫn chưa phát hiện ra điều bất ngờ nho nhỏ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng? Hãy vào xem đại kết cục phim và kiểm tra xem quả trứng Phục sinh, một phân cảnh đặc biệt siêu ngọt ngào!)
(Ninh Chí Khiêm): Tôi còn biết một bí mật nữa của cô đấy.
(Nguyễn Lưu Tranh): Là gì?
(Ninh Chí Khiêm): Nghe nói em thích tôi?
(Nguyễn Lưu Tranh): Ninh Chí Khiêm!
(Ninh Chí Khiêm):
Nguyễn Lưu Tranh!
Anh xin thề với 1360 tỷ tấn nước biển trước mặt, anh sẽ không bao giờ xa em nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *