Peng Guan Ying posts Weibo – 03/13/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt

 


⚜  Peng Guan Ying posts Weibo – 03/13/2023
Sharing pictures
# Shine and be yourself#​​​​
Our idol took pictures of his vacation for the past few days in Sanya, China.
He also posted a video on Douyin.
Take a vacation 🏖 
#Kế hoạch lực hấp dẫn ngôi sao
#Recording my life
彭冠英:度个假🏖 #星引力计划 #拍了拍我的生活

Sources:


Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh đăng Weibo – 13/03/2023
Chia sẻ hình ảnh
# Tỏa sáng và là chính mình#
Thần tượng chúng mình chụp hình trong kỳ nghỉ ở Tam Á mấy ngày vừa qua.
Anh cũng đăng lên video trên Douyin.
Chuyến nghỉ mát 🏖
# Kế hoạch lực hấp dẫn ngôi sao
# Quay lại cuộc sống của tôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *