Peng Guan Ying posts photo from drama “Thin Ice” – 04/11/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying posts photo from drama “Thin Ice” – 04/11/2023
Guess the secret signal!
The following words are on the picture:
Riddle question and answer:
What secret signal does the oil painting in Chen Qian’s hand convey?
🎥 Link to watch drama “Thin Ice” on YouTube: https://youtu.be/iP29EXO196Y

Vietnamese Translation:

❄ Bành Quán Anh đăng hình cho phimBăng Mỏng” – 11/04/2023
Hãy đoán ám hiệu!
Dòng chữ ghi trên hình:
Hỏi đáp câu đố:
Bức tranh sơn dầu trong tay Trần Thiển truyền đạt ám hiệu gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *