Photos from drama “Thin Ice” – 04/12/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photos from drama “Thin Ice” – 04/12/2023
We secretly got the dressing guide of Chen Qian (Peng Guan Ying). Quickly assemble everything to get the same style of the Chinese Republican elite.
🎥 Link to watch drama “Thin Ice” on YouTube: https://youtu.be/iP29EXO196Y

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Băng Mỏng” – 12/04/2023
Phòng làm việc đã bí mật lấy được hướng dẫn phối trang phục của Trần Thiển (Bành Quán Anh). Hãy nhanh chóng phối hợp để có cùng phong cách của giới thượng lưu thời Dân Quốc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *