Photos from drama “Thin Ice” – 04/19/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photos from drama “Thin Ice” – 04/19/2023
The difficulty of the task is constantly escalating, and the secret service agent Chen Qian (Peng Guan Ying) can complete it accurately every time.
Sources:
•  Weibo @电视剧薄冰 (Drama “Thin Ice”), 04/17/2023 and 04/18/2023
🎥 Link to watch drama “Thin Ice” on YouTube: https://youtu.be/iP29EXO196Y

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Băng Mỏng” – 19/04/2023
Độ khó khăn của nhiệm vụ không ngừng tăng lên, và mỗi lần vương bài đặc công Trần Thiển (Bành Quán Anh) đều có thể hoàn thành chuẩn xác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *