Peng Guan Ying posts photo and video for drama “Thin Ice” – 04/28/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying posts photo and video for drama “Thin Ice” – 04/28/2023
#Drama Thin Ice Finale Tonight#
I’m Chen Qian, I’m Lu Bu, and I’m Mitsuo Asai, and I’m the teeth of the tiger.
Holding to the faith, with the heart towards the dawn, and being fearless in life and death.
Having the courage to make choices and the patience to move forward, Chen Qian will continue to step firmly and welcome the victory.
#Thin Ice finale#
Sources:
🎥 Link to watch drama “Thin Ice” on YouTube: https://youtu.be/iP29EXO196Y

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh đăng hình và video cho phim “Băng Mỏng” – 28/04/2023
#Băng Mỏng đại kết cục tối nay#
Tôi là Trần Thiển, là Lữ Bố, là Mitsuo Asai, là răng hổ.
Giữ vững tín ngưỡng, tâm hướng về ánh bình minh, không sợ sinh tử.
Có dũng khí để đưa ra sự lựa chọn và kiên trì tiến về phía trước, Trần Thiển sẽ tiếp tục vững bước và đón tiếp thắng lợi.
#Đại kết cục Băng Mỏng#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *