Peng Guan Ying Studio updates cover photo – 05/10/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying Studio updates cover photo – 05/10/2023
After our idol updated his profile photo last week, Peng Guan Ying Studio just updated the cover photo and profile photo for the page also.
• Source: Weibo @彭冠英工作室 (Peng Guan Ying Studio), 05/10/2023

Vietnamese Translation:

❄  Phòng làm việc cập nhật ảnh bìa mới – 10/05/2023
Sau khi thần tượng chúng mình thay hình đại diện vào tuần trước thì phòng làm việc cũng vừa thay đổi hình đại diện và ảnh bìa của trang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *