Peng Guan Ying updates Weibo – 10/15/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying updates Weibo – 10/15/2023
Early autumn “patting” you…
#My autumn N-piece set#
His studio also posts the video after that.
Sharing handsome boss Peng Guan Ying in early autumn!
Happy 10th Anniversary to Peng Guan Ying Global Fan Club!
Stopping and going, thanks to every Dandelion for your company and support!
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh cập nhật Weibo – 15/10/2023
Đầu thu “vỗ nhẹ” bạn…
#Bộ quần áo gồm N lớp phối hợp vào mùa thu của tôi#
Phòng làm việc cũng đăng lên video tiếp đó:
Chia sẻ boss Bành Quán Anh soái khí vào đầu thu!
Chúc mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Hội hậu viện Toàn cầu cho Bành Quán Anh!
Đi đến rồi dừng lại, cảm ơn mọi Bồ công anh đã đồng hành và hỗ trợ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *