Drama “Two Conjectures About Marriage” in nominated list for Chinese American TV Festival – 10/13/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Drama “Two Conjectures About Marriage” in nominated list for Chinese American TV Festival – 10/13/2023
The latest nominated list of dramas for the 2023 Chinese American TV Festival “Golden Angel Award” has been announced.
Congratulations to drama “Two Conjectures About Marriage” starring Peng Guan Ying for being on the nominated list!
• Source: Weibo @骨朵星番, 10/13/2023

Vietnamese Translation:

❄  Phim “Ngã Rẽ Hôn Nhân” trong danh sách đề cử Liên hoan phim Mỹ gốc Trung Quốc – 13/10/2023
Các bộ phim lọt vào danh sách đề cử cho Liên hoan phim Mỹ gốc Trung Quốc năm 2023 “Golden Angel Award” đã được công bố.
Chúc mừng phim “Ngã Rẽ Hôn Nhân” do Bành Quán Anh đóng chính được nằm trong danh sách đề cử!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *