Photo from Drama “Thin Ice” – 12/22/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photo from Drama “Thin Ice” – 12/22/2023
On Winter Solstice day, the scriptwriter for drama “Thin Ice” posted a picture of the main leads with the following caption:
I will accompany you from now on and won’t let you be alone by yourself.
🎥 Link to watch drama “Thin Ice” on YouTube: https://youtu.be/iP29EXO196Y

Vietnamese Translation:

❄  Hình phim “Băng Mỏng” – 22/12/2023
Vào ngày Đông Chí, biên kịch Hải Phi của phim “Băng Mỏng” lại đăng hình nam nữ chính với đòng chữ ghi trên hình.
Sau này anh sẽ ở bên cạnh em và sẽ không để em phải một mình cô đơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *