Peng Guan Ying updates Weibo – 12/22/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying updates Weibo – 12/22/2023
Today is for chewing 🥟
#Winter Solstice is coming#

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh cập nhật Weibo – 21/12/2023
Hôm nay là thưởng thức ăn 🥟
#Đông Chí đã đến#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *