Peng Guan Ying shares gift set – 01/20/2024

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying shares gift set – 01/20/2024
Thanks to Peng Guan Ying for sharing the Best Choice x Disney gift set.
The sincere gift collection reflects your thoughtful selection, and the cute gift box expresses artistic aesthetics. You can enjoy a pleasant meal together.

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh chia sẻ bộ quà tặng – 20/01/2024
Cảm ơn Bành Quán Anh đã chia sẻ bộ hộp quà tặng của Best Choice x Disney.
Bộ sưu tập quà tặng chân thành thể hiện sự lựa chọn đầy tâm ý, hộp quà dễ thương thể hiện tính thẩm mỹ nghệ thuật. Các bạn có thể cùng nhau thưởng thức một bữa ăn vui vẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *