Peng Guan Ying | Weibo Update on birthday – 02/18/2024

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying | Weibo Update on birthday – 02/18/2024

Exactly at 02:18 (CST) on his birthday, our idol posts a new set of pictures and only writes:

𝗛𝗕𝗗🎂🙋

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh | Cập nhật Weibo vào ngày sinh nhật – 18/02/2024

Đúng lúc 02:18 (giờ TQ) vào ngày sinh nhật, thần tượng chúng mình đăng lên bộ hình mới và ghi vỏn vẹn:

𝗛𝗕𝗗🎂🙋

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *