Peng Guan Ying | Weibo Update – International Children’s Day 06/01/2024

Bấm vào để xem tiếng Việt

 


  Peng Guan Ying | Weibo Update – International Children’s Day 06/01/2024
“Preserving” the happiness…
#No matter what age, long live happiness#
He also posted a Douyin video and wrote:
Taking a walk with a new companion.

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh | Cập nhật Weibo – Ngày Quốc tế Thiếu nhi – 01/06/2024
“Lưu” lại niềm vui…
#Dù bao nhiêu tuổi, hãy luôn vui vẻ muôn năm#
Anh ấy đăng thêm video trên Douyin/TikTok:
Đi tản bộ cùng người bạn đồng hành mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *