Peng Guan Ying | Weibo Update – 06/06/2024

Bấm vào để xem tiếng Việt

 


  Peng Guan Ying | Weibo Update – 06/06/2024
Take a close look!
#The Tale of Rose#
His studio also posted the video.
A romantic encounter is the starting point of the heart being moved. Meet Zhuang Guo Dong / Peng Guan Ying! Looking forward to “The Tale of Rose”!
#Peng Guan Ying’s style at “The Tale of Rose” screeninng ceremony#

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh | Cập nhật Weibo – 06/06/2024
Hãy nhìn rõ!
#Câu Chuyện Hoa Hồng#
Phòng làm việc cũng đăng thêm video.
Cuộc gặp gỡ lãng mạn là điểm khởi đầu của trái tim rung động. Gặp gỡ Trang Quốc Đống / Bành Quán Anh! Trông đợi “Câu Chuyện Hoa Hồng”!
#Tạo hình của Bành Quán Anh trong lễ ra mắt phim “Câu Chuyện Hoa Hồng”#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *