Poster for character Zhuang Guo Dong – 06/06/2024

Bấm vào để xem tiếng Việt


Poster for character Zhuang Guo Dong – 06/06/2024
Taking advantage of the splendor, come to take a look at this bright world.
The story of each person’s life should bloom for itself. “The Tale of Rose” is waiting for the flowers to bloom.
Our idol also shared the poster:
Meeting you is the beginning of the heart being moved.

Vietnamese Translation:

❄  Hình poster nhân vật Trang Quốc Đống – 06/06/2024
Tận dụng sự rực rỡ, hãy đến nhìn xem thế giới tươi sáng này.
Câu chuyện cuộc đời mỗi người đều cần phải tự nở hoa. “Câu chuyện bông hồng” chờ đợi nở hoa.
Thần tượng chúng mình cũng chia sẻ hình:
Gặp gỡ em chính là sự khởi đầu của nhịp tim rung động.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *