Photos from Drama “The Tale of Rose” – 06/15/2024

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photos from Drama “The Tale of Rose” – 06/15/2024

Start a new journey, feel the love and growth in the fireworks. The fate of life will have its own answer in time.

 

As the years flow endlessly, let’s capture some memories about Zhuang Guo Dong (Peng Guan Ying).

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Câu Chuyện Hoa Hồng” – 15/06/2024

Hãy khởi đầu một hành trình mới và cảm nhận tình yêu và sự trưởng thành trong pháo hoa. Thời gian sẽ có câu trả lời riêng cho đường vận mệnh của cuộc đời.

Năm tháng bất tận trôi qua, hãy ghi giữ một bài ký ức về Trang Quốc Đống (Bành Quán Anh).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *