Photos from drama “The Tale of Rose” Episodes 19-20

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photos from drama “The Tale of Rose” Episodes 19-20
Time is fleeting, but some people still remain at the original place.
{I feel heartache for Eric Zhuang Guo Dong, but he came back too late.
The lyrics of the song that was playing when Eric waited for Rosie Huang Yi Mei outside her office building from morning til night time really fit with his story.
The sadness and loneliness can be felt when Eric was standing there at their old place, touching and seeing the rose wall mural.}

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Câu Chuyện Hoa Hồng” Tập 19-20
Thời gian trôi nhanh nhưng có người vẫn lưu lại chốn cũ.
{Mình xem mà nhói đau con tim thay cho Trang Quốc Đống, nhưng anh về muộn màng quá rồi.
Lời bài hát nền trong cảnh anh đứng chờ đợi bên ngoài văn phòng làm việc của Hoàng Diệc Mai từ sáng đến tối thật thích hợp với câu chuyện của anh.
Nổi buồn lặng lẽ ấy dâng lên khi Trang Quốc Đống đứng đấy ở chốn cũ, đang sờ tay vào tường và nhìn thấy bức tường hoa hồng ngày nào.}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *