Photo from drama “The Tale of Rose” Episode 35

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photo from drama “The Tale of Rose” Episode 35
The past is precious, and the future is promising. In the limited time, love passionately, and experience it!
{Zhuang Guo Dong has returned from France, and this time he is staying for good.
Our idol was joking, “The director always wants to send me to France. Who is the big shot over there who is worth it for my trip?”}

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Câu Chuyện Hoa Hồng” tập 35
Hãy trân quý quá khứ, và hướng về tương lai đầy hứa hẹn. Trong thời gian có hạn, hãy yêu say đắm và cảm nhận!
{Anh Trang Pháp của mọi người đã quay về từ Pháp, và lần nay anh ở lại không đi nữa.
Thần tượng của chúng mình đã đùa rằng, “Đạo diễn luôn muốn gửi tôi qua Pháp. Bên đó có nhân vật lớn nào xứng đáng để tôi sang đó?”}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *