Drama “The Tale of Rose” Finale – 06/22/2024

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Drama “The Tale of Rose” Finale – 06/22/2024
#”The Tale of Rose” Finale Preview Ceremony#
The passion of the rose is the courage to start a new journey of life at any time and bloom again. Come to Tencent Video at 19:30 on June 22nd to unlock the finale gift package, watch exclusive highlights, and enjoy the finale!
{The VIP package with all remaining episodes and finale is available today, so we’ll find out the ending.}

Vietnamese Translation:

❄  Đại kết cục phim “Câu Chuyện Hoa Hồng” – 22/06/2024
#Lễ chiếu kết cuộc phim “Câu Chuyện Hoa Hổng“#
Sự nhiệt tình của hoa hồng là có đủ can đảm để bắt đầu một hành trình mới của cuộc đời bất cứ lúc nào và nở hoa trở lại. Hãy đến Tencent Video lúc 19:30 ngày 22 tháng 6 để mở khóa gói quà đêm kết cuộc, xem cảnh hậu trường độc quyền và thưởng thức đêm chiếu kết cuộc.
{Gói VIP chiếu trọn bộ phim và kết cuộc đã được mở bán hôm nay, vậy là chúng ta có thể biết kết thúc của phim ra sao.}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *